Zarządzanie

Wydziałowy Kierownik Praktyk
dr inż. Artur Stec
artistec@prz.edu.pl

Sprawy związane z praktykami można załatwić w semestrze letnim 2015/16 we wtorki w godzinach od 10.15 do 11.45 i w środy w godzinach od 12 do 13.30 w sali L-252c.

1. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych): 

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych i odbywa się w okresie od 1 lipca 2016 roku do 23 września 2016 roku. Odbycie praktyki w innych terminach wymaga zgody Dziekana Wydziału. 

1.1 Instrukcja "krok po kroku" dla studentów odbywających praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku dla studentów mających odbyć praktyki.

KROK 1

Student zapoznaje się z dokumentem "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie". Proszę zwrócić uwagę na zakres, jaki ma obejmować praktyka.
 
KROK 2
 
Student dokonuje wyboru miejsca, w którym będzie odbywał praktyki. Wyboru można dokonać samodzielnie, przy czym należy zwrócić uwagę czy w jednostce przyjmującej na praktyki istnieje możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które są wskazane w dokumencie "Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie". Jeżeli student posiada wątpliwości co do wybranej przez siebie jednostki, w której zamierza odbyć praktykę, powinien skontaktować się osobiście lub emailowo z Kierownikiem Praktyk Studenckich.  Student może zwrócić się również o pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktyk do Kierownika Praktyk Studenckich.
 
KROK 3

Student wypełnia i przesyła emailowo na adres artistec@prz.edu.plartistec@prz.edu.plKierownikowi Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 20 maja 2016 roku.
Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki (do pobrania - wzór).
 
KROK 4
 
Student zgłasza się do Kierownika Praktyk Studenckich w godzinach jego dyżuru po odbiór zaakceptowanego i podpisanego porozumienia w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz trafia do jednostki przyjmującej na praktyki, a drugi, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną ze strony jednostki przyjmującej na praktyki, powinien zostać dostarczony do Kierownika Praktyk Studenckich przed rozpoczęciem praktyki. W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru odbiór porozumienia powinien nastąpić co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki
 
KROK 5
 
Student odbywa praktykę. Kierownik Praktyk Studenckich lub opiekunowie praktyk studenckich przeprowadzają kontrolę przebiegu praktyk. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności studenta na praktykach może ona zostać niezaliczona!
 
KROK 6
 
Po zakończeniu praktyki programowej w celu jej zaliczenia student przedkłada Kierownikowi Praktyk Studenckich do 14 października 2016 roku wypełnione następujące dokumenty:

KROK 7

Na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy ze studentem Kierownik Praktyk Studenckich dokonuje oceny, którą wprowadza do systemu USOS na koniec 5 semestru.

1.2 Zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania

O zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umięjętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze na innej uczelni, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Zarządzanie. W przypadku odmowy zwolnienia z praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zwolnienie z praktyki wyraża Prodziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. Studenci, którzy odbywali praktykę w liceach i technikach nie mogą się starać o jej zaliczenie jako praktyki programowej.

Podanie o zaliczenie praktyki programowej bez jej odbywania wraz z dokumentami należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do 20 maja (termin ostateczny!). Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zwolnienie z odbywania praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Nauczania o zaliczenie stażu, pracy zawodowej, własnej działalności gospodarczej, praktyki odbytej na innej uczelni jako praktyki programowej z uzasadnieniem z jakiego powodu zwolnienie ma nastąpić (wzór do pobrania)
 • dokument powierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o odbyciu stażu,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, albo
  • zaświadczenie ze szkoły o odbyciu praktyki oraz ramowy program odbytej praktyki.
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym) (wzór do pobrania)

II. Praktyka nieobowiązkowa:

Praktykę mogą odbyć również studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia. Zgodę na odbycie praktyki nieobowiązkowej wyraża Prodziekan ds. Nauczania na wniosek studenta. Porozumienie w sprawie praktyki przygotowuje Kierownik Praktyk na podstawie informacji złożonych przez studenta.

W celu otrzymania skierowania na praktykę należy przesłać na adres emalowy (artistec@prz.edu.pl) Kierownikowi Praktyk co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki:

 Ponadto należy osobiście złożyć:

 • podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wyrażenie zgody na odbycie praktyki.

Odbycie praktyki należy potwierdzić wpisem w indeksie. Zaliczenie praktyki można uzyskać u Kierownika Praktyk po zakończeniu praktyki, nie później niż w terminie do 14 października 2016 po zakończeniu roku akademickiego, w którym odbywała się praktyka.

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • podpisane przez firmę porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4) (wzór raportu do pobrania) 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Rektora PRz w sprawie praktyk studenckich (w załączeniu wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyki)
 2. Uchwała Senatu PRz w sprawie zwolnienia z praktyki studenckiej
 3. Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie 

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję